Polityka prywatności i polityka cookies


POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES – Asseco Data Systems S.A.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.
1. Definicje:
1) Asseco Data Systems S.A. – Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdansk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 517-035-94-58, REGON 180853177, której kapitał zakładowy wynosi 120.002.940,00 zł (opłacony w całości);
2) CERTUM PCC – CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji Asseco Data Systems S.A., ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin;
3) Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego;
4) Prezes UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
5) Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
6) Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o produktach i usługach Asseco Data Systems S.A.;
7) Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych, ich przetwarzania, oraz ochrony przez Asseco Data Systems S.A.;
8) Serwis Internetowy – strony lub serwisy internetowe prowadzone przez Asseco Data Systems S.A. wymienione w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności;
9) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
2. Dane zbierane przez Serwis Internetowy:
1) W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, następujące informacje:
a) adres IP oraz nazwa domeny,
b) używany typ przeglądarki internetowej,
c) typ systemu operacyjnego.
2) Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analiz marketingowych lub statystycznych.
3) Asseco Data Systems S.A. w części Serwisów Internetowych stosuje mechanizmy służące do profilowania danego Użytkowania w obrębie danego Serwisu Internetowego, a mianowicie są zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika, a mianowicie historii wyszukiwania, kliknięć w danym Serwisie Internetowym, odwiedzin w danym Serwisie Internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji Użytkownika w danym Serwisie Internetowym, dane dotyczące korzystania z określonych usług w danym Serwisie Internetowym.
3. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy:
1) Administratorem danych Użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt 1 Polityki Prywatności jest Asseco Data Systems S.A.
2) W przypadkach określonych szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
3) Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Cookies:
1) Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies typu DoubleClick, które:
a) zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Użytkownika),
b) służą do przechowywania danych zalogowanego Użytkownika do danego Serwisu Internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in. wybranego języka Serwisu Internetowego, ustawień filtrów wyszukiwania, danych Użytkownika (login lub nazwa) służących do logowania do danego Serwisu Internetowego, lub tokena autoryzacji w danym Serwisie Internetowym.
2) Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.
3) Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
4) Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.
5) Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative.
6) Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.
5. Newsletter:
1) Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swoje dane w polu dotyczącym Newslettera lub wypełnić odpowiedni formularz, zamieszczony w Serwisie Internetowym, w którym podaje m.in.:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko.
2) Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera wybierają przycisk „wypisz mnie” w treści Newslettera lub składając odpowiedni wniosek dostępny pod adresem strony internetowej https://www.daneosobowe.assecods.pl.
6. Postanowienia końcowe
1) Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2) Integralną częścią Polityki Prywatności jest:
a) Załącznik nr 1 – Lista Serwisów Internetowych, https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/zalacznik_polityka_prywatnosci_ADS.pdf.
3) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox