COBIT®5


COBIT®5 (ang. Control Objectives for Information and related Technology) – wraz ze wzrostem znaczenia rozwiązań informatycznych w budowaniu wartości biznesowej, kluczowe dla organizacji staje się efektywne zarządzanie IT oraz budowanie ładu informatycznego.

Stanowią one sposób na zapewnienie optymalnego dopasowania ryzyka i wykorzystywanych zasobów do oczekiwanych korzyści i celów organizacji. Obie płaszczyzny muszą być wspierane przez odpowiednie zasoby, struktury organizacyjne, ludzi, procesy i informacje – oraz mierzone dla zapewnienia kontroli uzyskiwania wyników. Ważną rolę w tym ujęciu odgrywają podejścia zintegrowane, takie jak COBIT®5.

COBIT® pomaga organizacjom maksymalizować wartość biznesową związaną z wykorzystywaniem rozwiązań IT poprzez utrzymywanie równowagi pomiędzy dostarczanymi korzyściami, ryzykiem i zasobami. Promuje holistyczne podejście do ładu informatycznego oraz zarządzania IT, wychodząc poza działy informatyczne, obejmując całość przedsiębiorstwa, w szczególności biorąc pod uwagę potrzeby nie tylko wewnętrznych, ale też zewnętrznych interesariuszy. Zawiera pryncypia, dobre praktyki, narzędzia i modele analityczne służące do budowania ładu informatycznego oraz systemu zarządzania IT.

Korzyści z zastosowania COBIT®5:

  • Najwyższej jakości informacja o procesach i rozwiązaniach IT w celu podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.
  • Wsparcie w osiąganiu celów strategicznych oraz realizacji korzyści biznesowych poprzez efektywne i innowacyjne wykorzystanie IT.
  • Doskonałość operacyjna dzięki optymalnemu zastosowaniu technologii IT.
  • Sprawne zarządzanie ryzykiem związanym z IT.
  • Poprawa bezpieczeństwa w obszarze IT.
  • Optymalizacja kosztów IT.
  • Dostosowanie do wymagań prawnych oraz kontraktowych w obszarze IT.

Akredytacja

Asseco Data Systems (dawniej:CTPartners) posiada status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej w obszarze COBIT®5, nadany przez Peoplecert, co upoważnia nas do prowadzenia akredytowanych szkoleń i egzaminów z metodyki COBIT®5.

Sprawdź szkolenia COBIT w naszej ofercie.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox