PRINCE2 Agile® Foundation z egzaminem


Wypełniona karta zgłoszenia traktowana jest jako zawarcie umowy oraz jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Informacje o szkoleniu

NAZWA SZKOLENIA:

PRINCE2 Agile® Foundation z egzaminem

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

..,

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie : 

0

 

zł + VAT

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie:  0 zł + VAT

Dane płatnika do faktury

Firma Osoba fizyczna
Moja firma / organizacja jest zwolniona z obowiązku płatności podatku VAT

Adres korespondencyjny

KOPIUJ Z DANYCH PŁATNIKA

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

PODSUMOWANIE

l. osób Cena zł netto/os Razem zł netto
Opcja l. osób Cena zł netto/os Razem zł netto
Szkolenie 1 0 0
ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY
0 zł + VAT

TWOJE UWAGI

Akceptuję stosowanie przez Asseco Data Systems S.A. faktur elektronicznych.
Adres e-mail do wysyłania faktur elektronicznych   

 
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Organizacji i realizacji zamawianych usług (zgodna obligatoryjna w celu skorzystania z usług);
 • Przekazywania informacji handlowych dot. oferowanych usług rozwojowych (zgoda opcjonalna), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, z którymi Asseco Data Systems S.A. współpracuje w procesie organizacji i realizacji usług, w tym podmioty autoryzujące i akredytujące realizowane usługi, dostawcy materiałów szkoleniowych, dostawcy licencji wymaganych do realizacji szkoleń oraz podmioty świadczące usługi egzaminowania i certyfikacji, mogące posiadać siedzibę poza Unią Europejską;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenia proszę kierować na adres szkolenia@assecods.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;
 • Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kierując zgłoszenie na adres szkolenia@assecods.pl;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usługi Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w celu doboru proponowanych usług świadczonych przez Asseco Data Systems S.A. do Pani/Pana potrzeb i oczekiwań.


* Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk w celu zgłoszenia i realizacji usługi.

* Oświadczam, że poznałem/am i akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniach Asseco Data Systems S.A.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego.


 

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przed szkoleniem zapłaty na podstawie otrzymanej faktury pro forma.
 2. Cena szkolenia obejmuje dokumentację, obiad i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu i parkingu.
 3. Zamawiający jest uprawniony do odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie do 10 dni roboczych przed datą szkolenia, bez konieczności ponoszenia kosztów odwołania. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce (dalej ,,dzień roboczy’’).
 4. W przypadku odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie od 6 do 9 dni roboczych przed datą szkolenia Zamawiający będzie zobligowany do zapłaty 50% wynagrodzenia za dane szkolenie.
 5. W przypadku odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie krótszym niż 6 dni roboczych przed datą szkolenia Zamawiający będzie zobligowany do zapłaty 100% wynagrodzenia za dane szkolenie.
 6. Asseco Data Systems S.A. może że odwołać szkolenie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej powodujących, że przeprowadzenie szkolenia nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć w dniu potwierdzenia zamówienia. Szczególną przyczyną uprawniającą Asseco Data Systems S.A. do odwołania szkolenia jest brak minimalnej liczby chętnych do jego przeprowadzenia. O odwołaniu szkolenia Zamawiający zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox